خراسان رضوی

سرویس بیترو در مشهد راه اندازی گردید

خراسان رضوی

سرویس بیترو در مشهد  راه اندازی گردید

مشتریان خوب مشهدی می توانند از خدمات ذیل استفاده نمایند:

حمل خرده بار به سراسر ایران

خودرو توشهری و بین شهری(وانت ،خاور و...)

وهمچنین پیک بین شهری که مسیرهای متعاقبا اطلاع رسانی می گردد