نسخه 4 اپلیکیشن همزمان با فرارسیدن نوروز

نسخه 4 اپلیکیشن همزمان با فرارسیدن نوزوز باستانی در وب سایت شرکت قرار گرفت.این نسخه با تغییرات جدید و امکانات بهتر در اختیار شماست

نسخه 4 اپلیکیشن همزمان با فرارسیدن نوروز

با توجه به درخواست زیادی که از سوی مشتریان در خصوص ثبت سفارش بار اقتصادی یا همان خرده بار داشتیم و اپ نسخه 3 دچار کاستی ها و سردرگمی هایی برای مشتریان گردیده بود ما را برآن داشت تا تغییرات ویژه ای در نسخه جدید انجام داده وهمزمان با رسیدن نوروز 99 نسخه جدید اماده و در وب سایت بیترو قرار گرفت